[linux] Re: Apple firmware vernietigd 3rd party SATA disks

Ulrich Grün ulrich.gruen op gmail.com
Ma Jun 29 17:09:04 CEST 2009


Am Samstag, 27. Juni 2009 18:22:32 schrieb Robert M. Stockmann:
>  "Apple MacBook Pro firmware fritzes third-party HDDs
En omdat Apple de maker is van het besturingssysteem 'Mac OS X', en omdat dit 
besturingssysteem gebaseerd is op Unix (BSD), én het gegeven dat ook Linux een Unix-
derivaat is, is dit thema over de Apple firmware niet volledig misplaatst op deze lijst 
. . .

-- 
Licht en Liefde,
Ulrich
¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø

      My Father teaches: Love your friends, but Love your enemies first.

¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø
http://afamiliajuramidam.org/english/     OS: Kubuntu 9.04 (Linux)    More information about the Linux mailing list